Category: Giải bài tập Sinh học lớp 10

Giải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

Giải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn Bài 1: Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào? Lời giải: Ngành công nghiệp vi sinh rất đa dạng, bao gồm nhiều ngành sản xuất khác nhau như ngành sản xuất chất

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật Bài 1: Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau: – Môi trường a gồm: nước, muối khoáng và nước thịt. – Môi trường b gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ