Category: Môn Sinh học

Giải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật Bài 1 (trang 174 SGK Sinh học 12): Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Lời giải: Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể

Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Bài 1 (trang 170 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư. Lời giải: Giải thích các khái