Category: Giải bài tập Lịch sử 9

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925 (trang 62 sgk Lịch Sử 9): – Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với lớp người đi trước? Trả lời: – Các bậc tiền bối như

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời (trang 65 sgk Lịch Sử 9): – Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào? Trả lời: – Phong trào đã

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 (trang 77 sgk Lịch Sử 9): – Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 – 1939? Trả lời: Tình hình thế giới và