Category: Giải bài tập Lịch sử 9

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (trang 104 sgk Lịch Sử 9): – Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh? Trả lời: – Ở Nam Bộ

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (trang 89 sgk Lịch Sử 9): – Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào? Trả lời: – Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (trang 95 sgk Lịch Sử 9): – Tiến trình Cách mạng tháng Tám đã diễn ra như thế nào? Trả lời: Ngay sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) (trang 97 sgk Lịch Sử 9): – Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) (trang 119 sgk Lịch Sử 9): – Hãy cho biết âm mưu của Pháp – Mĩ trong việc thực hiện Kế hoạch Na-va. Trả lời: Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) (trang 110 sgk Lịch Sử 9): – Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào? Trả lời: Pháp muốn kéo dài cuộc

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) (trang 129 sgk Lịch Sử 9): – Sau Hiệp đinh Giơ-ne-vơ về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Trả lời:

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) (trang 171 sgk Lịch Sử 9): – Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào? Trả lời: