Category: Giải bài tập Hóa học lớp 11

Giải Hóa lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm. 2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic đặc, H2SO4

Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất. 2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, nước

Giải Hóa lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải Hóa lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 11): Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng. Lời giải: Bài 2 (trang 177 SGK Hóa 11): Viết