Giải Toán lớp 3 bài Tháng – Năm

Giải Toán lớp 3 bài Tháng – Năm

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 3): Trả lời các câu hỏi sau đây:

• tháng này là tháng mấy? tháng sau là tháng mấy?

• tháng 1 có bao nhiêu ngày?

* tháng 7 có bao nhiêu ngày?

• tháng 3 có bao nhiêu ngày?

* tháng 10 có bao nhiêu ngày?

• tháng 6 có bao nhiêu ngày?

* tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Lời giải:

tự trả lời

• tháng 1 có 31 ngày

* tháng 7 có 31 ngày

• tháng 3 có 31 ngày

* tháng 10 có 31 ngày

• tháng 6 có 30 ngày

* tháng 11 có 30 ngày

Loading...

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 3): Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005:

Giải Toán lớp 3 bài Tháng - Năm

 

xem tờ lịch trên rồi trả lời các câu hỏi sau:

• ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

• ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thức mấy?

• tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

• chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Lời giải:

• ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu.

• Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

• Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. Đó là những ngày: 7, 14, 21, 28 tháng 8

• Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8

Từ khóa từ Google:

  • thang lop 3 thang nam
Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn