Tiếng Anh lớp 8

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

Getting Started (Trang 111 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner.

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 1 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures/flags.

(Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)

Example:

a) The United States of America

b) Australia

c) Thailand

d) Britain

e) Canada

f) Japan

2. Tell your partner which country you would like to visit and why?

(Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?)

Example:

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

Gợi ý:

1)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Britain.

A: Why?

B: Because I love MU club and I want to visit Manchester City.

2)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit The United States of America.

A: Why?

B: Because I want to see the White House/ the Statue of Liberty.

Listen and Read (Trang 112-113 SGK Tiếng Anh 8)

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 2 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

 

Hướng dẫn dịch:

Bà Smith: Xin chào.

Bà Quyên: Sandra, Quyên đây. Mình gọi từ Hà Nội.

Bà Smith: Chào Quyên. Thật là ngạc nhiên.

Bà Quyên: Thanh và mình sẽ đi San Francisco vào thứ Hai.

Bà Smith: Thật tuyệt! Bạn đến ở nhà mình trong thời gian ở thăm thành phố nhé?

Bà Quyên: Bạn thật là tử tế quá, nhưng mình đang đi du lịch. Chỗ ở của bọn mình đã được tính vào giá vé.

Bà Smith: Vậy thì bạn phải ghé về ăn cơm tối với mình một bữa.

Bà Quyên: Mình rất muốn nhưng bọn mình chỉ ở thành phố có 3 đêm. Mình sẽ đi vào ngày 28.

Bà Smith: Thế tối thứ Ba bạn có rảnh không?

Bà Quyên: Không. Tối đó mình sẽ đi chơi, nhưng mình rảnh tối hôm sau.

Bà Smith: Thế còn Thanh? Anh ấy có đi với bạn không?

Bà Quyên: Không. Thật không may, anh ấy bận họp vào buổi tối.

Bà Smith: Ôi trời! Anh ấy lúc nào cũng công với việc. Thôi được, mình sẽ đến khách sạn đón bạn. Chúng mình hẹn nhau 7 giờ nhé?

Bà Quyên: Tuyệt, cám ơn bạn, Sandra. Hẹn gặp bạn nhé.

Bà Smith: Tạm biệt!

1. Complete Mrs. Quyen's schedule.

(Hãy hoàn thành bảng thời gian biểu của bà Quyên.)

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 3 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

 

2. Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

a) Will Mrs. Quyen and her husband stay at Mrs. Smith's house? Why? Why not?

=> No, they won't. They will stay at a hotel.

b) Will Mrs. Quyen's husband have dinner with the Smiths? Why (not)?

=> No, he won't. He will have a business meeting in the evening.

c) How will Mrs. Quyen go to Mrs. Smith's house?

=> Mrs. Smith will pick her up at her hotel.

Speak (Trang 113-114 SGK Tiếng Anh 8)

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information.

(Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành lịch trình của em, sử dụng sách giới thiệu và thông tin về chuyến bay.)

A: Where shall we stay?

B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There's a daily flight at 10 am. Would that be OK?

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 4 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 5 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

Cuộc hội thoại gợi ý:

A: Where shall we stay?

B: The Atlantic Hotel is not very expensive and it has a restaurant, a swimming pool and shops.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There's a daily flight at 11 am. Would that be OK?

Listen (Trang 115 SGK Tiếng Anh 8)

Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you.

(Hãy nghe dự báo thời tiết sau đó điền vào chỗ trống trong bảng bằng thông tin em đã nghe được. Từ cho trong khung sẽ giúp em.)

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 6 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

 

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Điền thông tin vào bảng

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 7 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

 

Nội dung bài nghe:

And here is today's weather forecast for the international traveler.

1. Let's start with Sydney. It will be dry day in Sydney today, and windy. For the temperature, the low will be twenty and the high will be twenty six degrees.

2. Tokyo will be dry and windy, with a low of fifteen and a high of twenty two.

3. London is going to have a humid day. It will be very cold with a low of minus three and a high of seven.

4. Bangkok will be warm and dry, with a low of twenty four degrees centigrade and a high of thirty two.

5. New York is going to have a windy day. It will be cloudy with a low of eight and a high of fifteen.

6. In Paris it will be cool and dry today. The low will be ten degrees and the high will be sixteen.

Read (Trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8)

Read these postcards from Mrs. Quyen to her children.

(Hãy đọc những tấm bưu thiếp bà Quyên gửi về cho các con.)

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 8 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 9 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

1. Write what Mrs. Quyen did and saw in each of these places.

(Hãy viết về những điều bà Quyên đã làm, những điều bà đã thấy tại mỗi nơi bà đã đi thăm.)

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 10 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

2. Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

a) How did Mrs. Quyen go to Kilauea Volcano?

=> She went there by plane.

b) Where in San Francisco did Mrs. Quyen see the famous prison?

=> She saw the prison on the island of Alcatraz.

c) What is special about Mount Rushmore?

=> People can see Mount Rushmore from more than 100 kilometres away.

d) What is the other name of Chicago?

=> It is also called "The Windy City".

e) What did Mrs. Quyen do while her husband was visiting the Statue of Liberty?

=> She went shopping.

Write (Trang 118 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.

(Hãy hoàn thành tấm bưu thiếp bà Quyên gửi từ Mỹ về.)

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1) in the USA. The (2) people are friendly and the (3) weather has been warm and sunny.

In San Francisco, I (4) visited my friend, Sandra Smith and (5) her family. It was (6) lovely/ nice to see them.

I (7) bought lots of souvenirs (8) for the children. Thanh is always complaining about the (9) heaviness of my suitcase.

See you (10) soon.

Love,

Quyen

2. Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/city in Viet Nam. Write a postcard to a friend about your trip. You need to cover the information about:

(Hãy tưởng tượng em là một du khách du lịch đến thăm một nơi nào đó của Việt Nam. Hãy viết một tấm bưu ảnh gửi cho bạn em kể về chuyến đi của em. Em cần đề cập đến những thông tin về:)

– place: name of the place you visit.

– how you feel about the people: friendly, hospitable, helpful, etc.

– what the weather is like: warm, cold, windy, sunny, etc.

– who you meet/see: old friends, teachers, neighbors, relatives, etc.

– what you see: museums, libraries, parks, zoos, etc.

– what you buy: souvenirs, books, photos, postcards, etc.

Bưu thiếp gợi ý:

Dear Tom,

I'm having a really good time in Ha Noi, the capital of Viet Nam. The people are hospitable and helpful and the weather has been wonderful: cool and sunny.

In Ha Noi, I visited some of my old friends, Ducky and Donal. It was very nice to see them. We visited The History Museum and some art galleries in Hang Bai street and had lunch together at a vegetarian restaurant.

I bought a lot of souvenirs and postcards for you and other friends.

See you soon.

With love,

Jerry

Language Focus (Trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8)

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o'clock last night.

(Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua.)

a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night.

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 11 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

Gợi ý:

a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night.

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o'clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o'clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o'clock last night.

e) Na was walking her dog at eight o'clock last night.

f) Lan was talking to her grandmother at eight o'clock last night.

2. Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A to those in column B. Write the full sentences in your exercise book.

(Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.)

a) The Le family was sleeping when the mailman came.

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 12 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

A B
a. The Le family was sleeping A. when the plane got to Ha Noi.
b. While Hoa was eating, B. when Tuan arrived home.
c. When Nam won the race, C. when the mailman came.
d. Mrs. Thoa was cooking D. the school drum was sounding.
e. When Lan arrived at school, E. the crowd was cheering.
f. It was raining F. the phone rang.

Gợi ý:

a. The Le family was sleeping when the mailman came.

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When Nam won the race, the crowd was cheering.

d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f. It was raining when the plane got to Ha Noi.

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing.

(Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì.)

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 13 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

a) Bao is always forgetting his homework.

b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c) Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.

d) Nam is always watching TV.

e) Na is always talking on the phone.

f) Liem is always going out.

1. Underline and rewrite the misspelt words. (Trang 101 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. When Mrs. Quyen and her husband went to the USA, a) accommodation
their accomodation was included in the ticket price.
b. The wether in the USA was fine, therefore Mrs. Quyen b) weather
did not take so many warm clothes with her.
c. One day, Mrs. Quyen went shopping and she bought c) souvenirs
a lot of suvernirs.
d. Mrs. Quyen loved the delecious seafood in one of the d) delicious
restaurants in Chicago.
e. While they were in the USA, Mrs. Quyen and her husband e) volcano
took a small plane to Kilauea vocano.

2. Underline and rewrite the inappropriate words. (Trang 101 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. The heads of four American presidents are painteda) carved
into the rock at Mount Rushmore.
b. Mrs. Quyen wanted to know what the climate was b) weather
like so that she could bring suitable clothes.
c. When Mrs. Quyen and her husband flew overhead, c) lava
the fire of Kilauea Volcano was pouring out.
d. The "Windy City" is situated right on the coast of d) shore
Lake Michigan.
e. One day Mrs. Quyen and her husband went to see a e) prison
famous prisoner on the island of Alcatraz.

3. List the countries in the Country Box under the appropriate continent. Then you can add more countries that you know to the continents. (Trang 102 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

giai bai tap tieng anh 8 unit 12 a vacation abroad 14 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

 

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

4. Mrs. Quyen plans to travel around the USA. However, she is not sure about the weather there. Look at the weather forecast, then help her write the answers for the following questions. (Trang 103 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. It's rainy and cool with the temperature of 40oF.

b. It's windy and rather cool with the temperature of 50oF.

c. It's rainy with lightning and the temperature of 57oF.

d. It's sunny and sometimes cloudy with the temperature of 75oF.

e. It's sunny and rather hot with the temperature of 80oF.

f. It's sunny and hot with the temperature of 90oF.

5. Study the following situations. Then use the cues to make proper invitations, acceptances and declines. (Trang 104-105 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) Mrs. Smith: Would you like to come and stay with us while you're in town?

Mrs. Quyen: That's very kind of you, but we're coming on a tour. Our accommodation is included in the ticket price.

Mrs. Smith: Then you must come over for dinner one night.

Mrs. Quyen: Yes, we'd love to but we'll only be in town for three nights. We leave on the 28th.

Mrs. Smith: Are you free on Tuesday evening?

Mrs. Quyen: No, I'm going out that night, but I'm not busy the following evening.

b) You: Would you like to come to my birthday party on the weekend?

Doan Trang: Yes, I'd love to.

c) Minh: Do you feel like going to the canteen with me now?

Tuan: I'd love to, but I must go and see my teacher.

d) You: Let's go to the soccer match on Saturday evening.

Your friend: That's a good idea.

e) Your father: I'd like to invite you and your family to ABC restaurant to celebrate our graduation day this Saturday evening. Are you free to go?

Your father's friend: I'd love to come. See you then.

f) Quan: Do you feel like going to the cinema with me tonight?

Nhu Hoa: That sounds interesting, but I'm busy doing my homework. Another time, perhaps?

6. Put the verbs into the correct form, past progressive or simple past. (Trang 105 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. was waiting – arrived

b. was walking – heard – was following – started

c. invited – was waiting

d. was doing – was attending

e. was the girl riding – happened

f. went – was filling out – slapped – was

g. asked – didn't want – was waiting

h. was – was making

7. An American teenager is visiting Hoi An, an ancient town in Quang Nam province. Complete the postcard she has written with the words in the box. (Trang 106 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. wonderful b. narrow c. town d. walk e. old
f. souvenirs g. friendly h. tastes i. bought j. colorful

8. Fill in each gap with one word from the box. (Trang 106-107 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. capital 6. and 11. research
2. populous 7. the 12. schools
3. largest 8. historic 13. rest
4. its 9. home 14. university
5. visitors 10. population 15. well

9. Read the passage and answer the multiple-choice questions. (Trang 107-108 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. A b. A c. B d. A e. C f. B
Xem thêm:  Tả lại một buổi biểu diễn môn nghệ thuật xiếc mô tô

Post Comment