Tiếng Anh lớp 8

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

Getting Started (Trang 89 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you.

(Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em.)

giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

– tree leaves to wrap things

– used papers to make toys

– garbage to make fertilizer

– vegetable matter to make animal food

Gợi ý:

1)

– We should use cloth bags instead of plastic bags.

– You're right. We should also reuse plastic bags.

2)

– We should use tree leaves to wrap things.

– You're right. We should also use tree leaves to make fertilizer.

3)

– We should use garbage to make fertilizer.

– You're right. You should also reuse household and garden waste to make fertilizer.

4)

– We should reuse used papers to make toys.

– You're right. We should also reuse home eating.

Listen and Read (Trang 89-90 SGK Tiếng Anh 8)

giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling 1 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

Hướng dẫn dịch

Cô Blake, một đại diện của Những người bạn của Trái Đất, đang nói chuyện với trường Quang Trung. Những người bạn của Trái Đất chỉ cho mọi người cách bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Cô Blake: Việc tái sử dụng rất dễ. Các em hãy nhớ ba từ này: giảm bớt, dùng lạitái sử dụng.

Ba: Cô nói đúng. Cũng không khó để nhớ vì cả ba từ đều bắt đầu bằng chữ cái R. Cô có thể cho chúng em biết cô muốn nói gì không cô Blake?

Cô Blake: Được chứ. Cô rất vui khi em muốn biết rõ hơn. Giảm bớt có nghĩa là không nên mua các sản phẩm được đóng gói, chẳng hạn như áo sơ mi và tất ngắn có vật liệu đóng gói bằng giấy và nhựa.

Hoa: Em nghĩ là em biết chúng ta có thể dùng lại các thứ gì.

Cô Blake: Em có thể cho cả lớp biết không?

Hoa: Chúng ta có thể dùng lại những thứ như phong bì, chai nhựa và chai và túi xách bằng nhựa cũ.

Cô Blake: Đúng vậy. Nhưng thay vì dùng lại các túi xách bằng nhựa thì chúng ta không nên dùng chúng. Chúng ta nên dùng túi xách bằng vải.

Lan: Có phải qua đó cô muốn nói đến tái sử dụng không ạ?

Cô Blake: Phải. Các em không nên vứt bỏ các thứ đi. Hãy thử tìm cách khác để sử dụng chúng.

Lan: Nói thì dễ cô Blake ạ, nhưng mà chúng ta làm thế nào?

Cô Blake: Các em hãy liên lạc với một tổ chức nào đó như Những người bạn của Trái Đất chẳng hạn để biết thêm thông tin, đến thư viện địa phương hoặc hỏi gia đình và bạn bè của mình.

1. Practice the dialogue with a partner. One of you is Miss Blake. The other plays the roles of Ba, Hoa and Lan.

(Em hãy luyện hội thoại với các bạn em. Một người đóng vai cô Blake, những người còn lại đóng vai Ba, Hoa, Lan.)

2. Answer.

(Trả lời câu hỏi.)

a) What does Miss Blake mean by reduce?

=> Reduce means not buying products which are overpackaged.

b) What things can we reuse?

=> We can reuse things like envelopes, glass and plastic bottles and old plastic bags.

c) What does recycle mean?

=> Recycle means don't just throw things away. Try and find another use for them.

d) Where can we look for information on recycling things?

=> We can look for information on recycling things by having contact with an organization like Friends of the Earth, going to the local library, or asking your family and friends.

e) Why does Miss Blake tell Lan that we shouldn't use plastic bags at all?

=> Because plastic bags can't be reused as many times as cloth bags.

Speak (Trang 90-91 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to.

(Hãy làm việc với bạn em. Các em hãy nhìn bức tranh và quyết định xem mỗi đồ vật thuộc vào nhóm nào.)

paper    plastic    vegetable matter

glass    metal    fabric    leather

giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling 2 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling 3 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

 

Gợi ý:

Từ hình trên, chúng ta có thể kể ra (tên đồ vật bằng tiếng Anh) các đồ vật và xếp chúng vào các nhóm như sau:

  • Paper: (Giấy) paper, old or used newspaper, books and notebooks, cardboard boxes, paper flowers.

  • Glass: (Thủy tinh) bottles, glasses, mirrors, jars,…

  • Plastic: (Nhựa) plastic bags, plastic bottles, plastic wares, plastic combs,…

  • Metal: (Kim loại) food cans, drinking cans, tins,…

  • Vegetable matter: (thực vật) fruit peels, vegetables,…

  • Fabric: (Vải sợi) clothes, pieces of materials,…

  • Leather: (Đồ da) shoes, sandals, school bags,…

Gợi ý tạo cuộc hội thoại:

1)

A: Which group do shoes belong to?

B: Put them in "leather".

A: What can we do with those shoes?

B: We can recycle them and make them into new ones.

2)

A: Are clothes "fabric"?

B: That's right.

A: What will we do with it?

B: We make it into shopping bags.

Listen (Trang 91 SGK Tiếng Anh 8)

You will hear four questions during the recording. Check (√) the correct answers.

(Em sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (√) vào câu trả lời đúng.)

Gợi ý:

Đáp án đúng là màu xanh nhé:

a) What type of garbage can you put in the compost?

   A. all vegetable matter

   B. meat or grain products

b) Where is the best place for a compost heap?

   A. a place that gets no sun

   B. a place that gets sun and shade

c) Should you water the compost?

   A. Yes

   B. No

d) How long does it take before you can use the compost?

   A. after it rains

   B. six months

Nội dung bài nghe:

a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I'm going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells – but wash the shells first – and tissues. Don't use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.

Read (Trang 92-93 SGK Tiếng Anh 8)

Recycling Facts

giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling 4 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

 

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Hướng dẫn dịch:

giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling 5 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

 

Hãy cho chúng tôi biết

Chúng tôi rất vui vì các bạn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hãy chia sẻ câu chuyện về việc tái sử dụng với độc giả của chúng tôi! Các bạn hãy gọi điện hay gửi fax cho chúng tôi theo số 5 265 456.

1. Answer.

(Trả lời câu hỏi.)

a) What do people do with empty milk bottles?

=> People cleaned and refilled empty milk bottles with milk.

b) What happens to the glass when it is sent to the factories?

=> The glass is broken up, melted and made into new glassware when it is sent to factories.

c) What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away?

=> The Oregon government made a new law that there must be deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling.

d) What is compost made from?

=> Compost is made from household and garden waste.

e) If you have a recycling story to share, how can you share it?

=> If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5 265 456.

2. Work with a partner. Complete the sentences to make a list of recycled things.

(Hãy làm việc với bạn em. Hoàn thành các câu sau để lập danh sách các thứ được tái sử dụng.)

Car tires are recycled to make pipes and floor coverings.

Milk bottles are cleaned and refilled with milk.

Glass is broken up, melted and made into new glassware.

Drink cans are brought back for recycling.

Household and garden waste is made into compost.

Write (Trang 93-94 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box.

(Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung.)

soak    place    wrap    dry

use    wait    mix    press

First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1) use a wooden spool to mash the paper. Next, (2) mix the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) Place a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) press it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) Wrap some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) Wait about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7) dry in the sunlight.

2. In some areas people burn dry tea leaves to keep mosquitoes away. Look at the pictures. Make the instructions on how to prepare the tea leaves, using the given words in the box.

(Ở một vài vùng, người ta đốt lá trà khô để xua muỗi đi. Em hãy xem tranh. Em hãy đưa ra các chỉ dẫn về cách chuẩn bị lá trà, sử dụng từ cho trong khung.)

take    put    dry    scatter

giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling 6 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

a. First, take the used tealeaves from the tea pot.

b. Next, scatter the tealeaves on a tray.

c. Then, dry the leaves in the sun.

d. Finally, put the dry leaves in a pot for future use.

Language Focus (Trang 95-97 SGK Tiếng Anh 8)

1. Work with a partner.

(Hãy làm việc cùng với bạn em.)

Read a guide on how to recycle glass. Look at the instructions, rewrite them in the passive form and put the pictures in the correct order.

(Hãy đọc chỉ dẫn về cách tái sử dụng thủy tinh. Em hãy xem các chỉ dẫn rồi viết lại chúng ở dạng bị động và xếp tranh theo thứ tự đúng.)

a) Break the glass into small pieces.

=> The glass is broken into small pieces.

b) Then wash the glass with a detergent liquid.

=> Then the glass is washed with a detergent liquid.

c) Dry the glass pieces completely.

=> The glass pieces are completely dried.

d) Mix them with certain specific chemicals.

=> The glass pieces are mixed with certain specific chemicals.

e) Melt the mixture until it becomes a liquid.

=> The mixture is melted until it becomes a liquid.

f) Use a long pipe, dip it into the liquid, then blow the liquid into intended shapes.

=> A long pipe is used to dip the mixture into the liquid and then the liquid is blown into intended shapes.

=> A long pipe is used. The mixture is dipped into the liquid. Then the liquid is blown into intended shapes.

giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling 7 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

 

Trật tự tranh:

1 –> 4 –> 3 –> 5 –> 2 –> 6

2. A famous inventor, Dr. Kim, is going to build a time machine. One of his assistants, Hai, is asking him questions about the invention. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in brackets.

(Tiến sĩ Kim, một nhà khoa học nổi tiếng sắp sửa lắp ráp một cỗ máy . Hải, một trong những phụ tá của ông hỏi ông một vài câu hỏi về phát minh này. Em hãy hoàn thành hội thoại, dùng hình thức đúng của động từ cho trong ngoặc.)

Hai: When (0) will the project be started, Doctor?

Dr. Kim: Very soon.

Hai: Many people want to see the time machine.

Dr. Kim: Yes. It (1) will be shown to the public when it is finished.

Hai: (2) Will it be built by the end of the year, Doctor?

Dr. Kim: I'm afraid not, but it (3) will be finished before Tet.

Hai: (4) Will it be made by you?

Dr. Kim: No, I need you to build it. When can you start?

Hai: Let's begin tomorrow.

3. Complete the dialogues. Use the words in the box.

(Hoàn thành các cuộc hội thoại. Sử dụng các từ trong khung.)

giai bai tap tieng anh 8 unit 10 recycling 8 - Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

 

a) Ba: Turn right, then left, and the left again.

Nam: It's (0) difficult to follow your directions. Can you start again, please?

b) Mr. Dao: Can you do the exercise, Hoa?

Hoa: Yes, Mr. Dao. It's (1) easy to understand.

c) Lan: In the future, mankind might live on the moon.

Nga: Really? It's (2) hard to believe.

d) Mrs. Thoa: Stop, Tuan! It's (3) dangerous to go near the stove.

Tuan: Sorry, Mom.

e) Hoa: Should I stir the mixture, aunt Thanh?

Aunt Thanh: No. It's (4) important to wait for five minutes.

4. Complete the letter. Use the correct forms of the verb be and the adjectives in the box.

(Em hãy hoàn thành bức thư này, dùng dạng đúng của động từ be và tính từ cho trong khung.)

happy    delighted    certain    relieved    sure    afraid

Dear Nam,

Your grandfather and I (0) are delighted that you passed your English exam.

Congratulations!

Aunt Mai (1) was happy that you remembered her birthday last week. She told me you gave her a beautiful scarf.

I (2) am relieved that your mother is feeling better. Please give her my love.

We're looking forward to seeing you in June. However, grandfather (3) is afraid that the day is wrong. (4) Are you sure that you're arriving on Saturday 20th? I (5) am certain that there are no trains from Ha Noi on Saturday.

Write soon and confirm your arrival date and time.

Love,

Grandma1. Underline and rewrite the misspelt words. (Trang 86 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) Students are advised to collect plastic botlesa) bottles
for recycling.
b) Natural furtilizer is made from garden waste. b) fertilizer
c) Paper packagging can be reused or recycled. c) packaging
d) Our enviroment is in danger because of wasted) environment
and chemicals.
e) Glass should be colected and sent to factoriese) collected
for recycling.

2. Underline and rewrite the inappropriate words. (Trang 86 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) This week Ms.Taylor will run a session on how to protesta) protect
the environment and save natural resources.
b) Reuse means not buying products which are overpackaged. b) reduce
c) Farmers can make glassware from household and gardenc) recycling
waste.
d) In Oregon, the deposit on a can is returned when people d) recycling
bring the can back for fertilizing.
e) In some countries, milkmen bring bottles of milk to e) empty
house and collect the full ones.

3. Find a word starting with "re-" to fill the gap in each of the following sentences. (Trang 87 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) I should reuse these pieces of paper to avoid littering.

b) The teacher says a word and the class repeat after her.

c) Lan has gone to the library to return the books she borrowed last week.

d) My watch is incorrect, can you repair it for me?

e) To prepare for the new year, my father often repaints the house.

4. Put the words in brackets into passive sentences. (Trang 87-88 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) Cloth bags are used instead of plastic bags.

b) Milk is contained in paper boxes nowadays.

c) That beautiful toy is made from recycled paper.

d) Dried sugar canes are reused to produce paper.

e) Leftover cloths are woven together to make blankets.

f) Vegetable matter is decomposed and becomes fertilizers for the fields.

g) The market is swept every day to keep a clean environment for the neighborhood.

5. Rewrite the sentences. Use the verbs in the present passive form. (Trang 88-89 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) The used plastic bottles are washed with water.

b) The bottles are cut into small pieces.

c) The small pieces are mixed with certain chemicals.

d) The mixtune is heated into pasty liquid.

e) The liquid is blown into new bottles.

f) The recycled plastic is also used to make toys and utensils.

g) Used plastic things are recycled to save natural resources.

6. Rewrite the sentences, putting the verbs in the passive form with will be + past participle. (Trang 89-90 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) The old car tires will be recycle to make pipes and floor coverings.

b) Shoes and sandals will be from recycled old car tires.

c) Empty milk bottles will be collected by the milkmen in Britain.

d) Used glass will be collected and sent to factories.

e) The glass bottles will be melt under great heat.

f) The small glass pieces will be melt under great heat.

g) The melted glass will be sold in shops, markets and supermarkets.

h) New glassware will be sold in shops, markets and supermarkets.

7. Complete the sentences using the adjective + to infinitive structure. (Trang 90 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) It's lovely to see you again.

b) I'm delighted to receive your message.

c) They are well prepared to attend the Olympia contest.

d) He is anxious to wait for the test results.

e) We are happy to receive a lot of presents from our parents.

f) She is smart enough to answer the questions.

8. Rewrite the sentences using the adjective + to infifnitve structure. (Trang 90-91 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) I am happy to pass all the exams.

b) We are read to clean the environment.

c) It is very difficult to keep people from littering.

d) They are surprised to hear about the plan collect the used boxes.

e) It is lucky to be able to live in clean environment.

f) She is not pleased to empty the kitchen garbage.

9. Rewrite the sentences using the adjective + noun clause structure. (Trang 91 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) I am (very) pleased that you want to know more about 3R.

b) He is delighted that you are interested in protecting environment.

c) They are very happy that they could save some money from reused things.

d) My teacher feels pleased that my class won the first prize in collecting cans.

e) We are worried that the rivers are becoming heavily polluted.

f) I am very glad that the Y & Y is having a plan on recycling used paper.

10. Fill in each gap with one word from the box. There are more words than you need. (Trang 92 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. usefull 2. raw 3. air 4. from 5. gas 6. others
7. steel 8. reuse 9. waste 10. used 11. center 12. sorted

11. Read the passage and answer the multiple-choice question. (Trang 92-93 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. A b. B c. B d. C e. A f. B

Post Comment