Tiếng Anh lớp 11

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population

A. Reading (Trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where can you find these scenes? (Bạn có thể có thấy những cảnh này ở đâu?)

=> In under-developed countries.

2. What does each of the pictures tell you? (Mỗi bức ảnh trên cho bạn biết về điều gì?)

=> Picture 1: It describes a poor large family in the countryside.It tells us that If we have a big family, we may not support our children properly and give them a good life and education.

=> Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead to poverty and unemployment.

3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not? (Bạn có nghĩ rằng một nước có dân số càng đông thì nó càng mạnh không? Tại sao/Tại sao không?)

=> No, I don't think so. A strong country is a country having developed economy and people in that country have a good life.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Dân số thế giới đang gia tăng ngày càng nhanh. Vào năm 10000 trước công nguyên, thế giới có lẽ chỉ có khoảng 10 triệu người. Vảo năm thứ nhất sau công nguyên, có khoảng 300 triệu người. Phải mất 1750 năm sau thì dân số thế giới mới đạt đến 625 triệu người. Vào năm 1850, chỉ cách 100 năm sau đó, dân số thế giới lên đến con số 1 tỉ 300 triệu người. Vào năm 1950, con số đó tăng lên gấp đôi đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào năm 1985, chỉ 35 năm sau, thế giới có 4 tỉ 760 triệu người. Vào năm 2000, dân số thế giới khoảng 6,6 tỉ và đến năm 2015 dân số thế giới có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để phục vụ cho số đông người như thế này không? Nhiều nhà khoa học đã đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một số cho rẳng có đủ tài nguyên để phục vụ cho 8 tỉ người, số khác nói rằng chúng ta phải hạn chế sự phát triển dân số vì nguồn tài nguyên có giới hạn. Chỉ 10% đất đai của thế giới có thể được sử dụng cho canh tác và 20% dành cho chăn nuôi. Nguồn nước chúng ta sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, vàng và các kim loại khác cũng có giới hạn.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ở Thế giới thứ ba có nhiều con hơn ý muốn. Trong số phụ nữ mà không nghĩ rằng mình có quá nhiều con, thì phân nửa không muốn có con nữa. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu phụ nữ muốn hạn chế việc sinh con, họ không biết cách an toàn nào để có con ít hơn. Những biện pháp hạn chế sinh đẻ an toàn để kế hoạch hóa gia đình thì không được phổ biến với họ. Đã đến lúc các chính phủ và các tổ chức quốc tế nên làm điều gì đó giúp họ để sự phát triển dân số thế giới có thể bắt đầu giảm đi thay vì cứ tiếp tục tăng.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank…. (Các từ trong khung đều xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ một từ thích hợp. (Thay đổi dạng từ và sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

Gợi ý:

1. Although 2. method 3. increases 4. resources
4. figures 6. limit 7. international 8. control

Task 2. Answer the questions on the passaae. (Trả lời các câu hỏi về đoạn văn.)

1. What was the population of the world in 10,000 B.C., 1750, 1850, 1950, 1985 and 2000? (Dân số thế giới vào các năm 10 000 trước Công Nguyên, năm 1750, 1850, 1950, 1985 và 2000 là bao nhiêu?)

=> The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1,300, in 1950 it was 2,510 million, in 1985 it was 4,760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

2. How many people is the world expected to have by the year 2015? (Đến năm 2015, thế giới có thể có bao nhiêu người?)

=> By the year 2015, the population of the world is expected to be 7 billion.

3. Can the Earth have enough resources to support its population? (Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để cung cấp cho dân số này không?)

=> Some scientists say it can, but others say it can't.

4. Do most Third World women want to have a lot of children? (Hầu hết phụ nữ ở các nước thuộc Thế giới thứ ba muốn có nhiều con phải không?)

=> No, they don't.

5. Why can't women in the world limit the size of their families? (Tại sao phụ nữ trên thế giới không thể giới hạn số lượng thành viên trong gia đình mình?)

=> They can't limit the size of their family because they know of no safe way to have fewer children.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss with a partner and find out five world largest countries in population…. (Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn học và tìm ra 5 nước có dân số đông nhất thế giới. Kể những nước đó ở đâu và nước nào giàu nhất, nghèo nhất.)

Gợi ý:

– Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA and Indonesia.

– China, India and Indonesia are in Asia. Russia is in Europe, and the USA is in North America.

– The richest country is the USA and the poorest country may be Indonesia.

B. Speaking (Trang 83 SGK Tiếng Anh 11)

Task 1. Work in pairs. Below are some of the causes of population explosion. Put…. (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số nguyên nhân gây bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích tại sao.)

Dịch và xếp thứ tự

1 – Fewer children die at birth. (Ít trẻ em chết lúc mới sinh ra hơn.)

2 – Many people believe that having a large family is a form of insurance. (Nhiều người tin rằng có một gia đình đông người là một hình thức bảo hiểm)

3 – Religion doesn't encourage people to have fewer children. (Tôn giáo không động viên con người có ít con hơn.)

4 – People believe that having many children means happiness. (Người ta tin rằng có nhiều con có nghĩa là hạnh phúc.)

5 – People are not aware of the problem of overpopulation. (Con người không nhận thức được vấn đề của sự bùng nổ dân số.)

6 – People are not properly educated. (Con người không được giáo dục đúng đắn.)

Task 2. Work in pairs. List the problems facing poor and overpopulated countries. Then…. (Làm việc theo cặp. Liệt kê các vấn đề phải đối mặt của các nước nghèo và đông dân. Sau đã trình bày kết quả của bạn trước lớp.)

– Điều kiện sống nghèo nàn

– Tiêu chuẩn sống thấp

– Không đủ thực phẩm

– Thiếu trường học/bệnh viện/giáo viên/bác sĩ/y tá

Gợi ý:

A: What problems do you think poor and overpopulated countries are facing?

B: I think these are poor living conditions, low living standards,…

Task 3. Work in groups. Work out the solutions to the problems of overpopulation. Report…. (Làm việc nhóm. Tìm ra các giải pháp cho các vấn đề về bùng nổ dân số. Trình bày kết quả trước lớp.)

tăng

sự hiểu biết về vấn đề bùng nổ dân số

tiêu chuẩn sống

áp dụng/triển khai

các chính sách khen và phạt

thực hiện

các chương trình giáo dục dân số

các chương trình kế hoạch hóa gia đình

sử dụng

phương pháp tránh thai

Gợi ý:

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world. What solutions can people to do it?

B: I think we should raise awareness of the problems of overpopulation.

C: And we should implement reward and punishment policies.

D: Another solution is carrying out family planning programmes.

A: Besides, we should use birth control methods.

Task 4. Talk about the problems of overpopulation and offer solution, using the results of Task 2 and 3. (Thảo luận về các vấn đề về bùng nổ dân số và đưa ra các giải pháp, sử dụng kết quả của Bài tập 2 và 3.)

Gợi ý:

Nowadays, many countries are facing up to overpopulation-serious problem. Because it leads to lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 3: A Party

We understand the danger of problem, we should find the way to solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward and punishment policies.

C. Listening (Trang 84-85 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

1. Do you think that our world is overpopulated? (Bạn có nghĩ rằng thế giới chúng ta hiện đang quá đông dân?)

=> Yes, I do.

2. What continent has the largest population? (Châu lục nào có dân số đông nhất?)

=> Asia has the largest population.

Listen and repeat.

Latin America: Mỹ La tinh particularly: đặc biệt
inexpensive: không đắt, rẻ developing countries: các nước đang phát triển
punishment: sự trừng phạt rank: hạng
improvement: sự cải thiện shortage: sự thiếu
generation: thế hệ  

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about…. (Bạn sẽ nghe Tiến sĩ Brown, một chuyên gia dân số thế giới, nói về dân số thế giới. Nghe cuộc phỏng vấn và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Choose the best answer A, B, C or D for the following statements and questions. (Chọn đáp án A, B, C hoặc D đúng nhất cho các phát biểu và câu hỏi sau.)

Gợi ý:

1. A 2. D 3. C 4. D 5. A 6. B

Task 2. Listen again and answers the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. According to experts, what will the population of the world be by the year 2015? (Theo các chuyên gia, đến năm 2015 dân số thế giới là bao nhiêu?)

=> According to ihe experts, by the year 2015, the population of the world will be over 7 billion.

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world? (Chuyên gia nói gì về tỉ lệ phát triển dân số ở một số nơi trên thế giới?)

=> He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.

3. According to the expert, what is the reason for a fall in the death rates? (Theo chuyên gia, vì sao tỉ lệ tử vong giảm?)

=> According to the expert, the reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services and medical care.

4. According to the expert, what problems does population explosion cause to the world, particularly to developing countries? (Theo chuyên gia, sự bùng nổ dân số gây ra vấn đề gì cho thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển?)

=> The problems population explosion causes to the world, particularly to developing countries are shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and poor living conditions.

5. How many solutions did the expert offer and what are they? (Chuyên gia đã đưa ra bao nhiêu giải pháp và những giải pháp đó là gì?)

=> The expert offered 4 solutions. They are:

  • (i) to educate people and make them aware of the danger of having more children,

  • (ii) to provide safe, inexpensive birth-control methods,

  • (iii) to strictly implement a family planning policy,

  • and (iv) to exercise strict and fair reward and punishment policies.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen again. Work in groups and summarise the main ideas of the passage. (Nghe lại. Làm việc nhóm và tóm tắt các ý chính của đoạn văn.)

Gợi ý:

The world population today is over 6.7 billion. A year the world population increases by about 76 million. By the year 2015, the world population will be over 7 billion. The number of problems which the expert mentions is 4. The number of solutions which the expert offers is 4.

D. Writing (Trang 86 SGK Tiếng Anh 11)

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 – 120 words, describing the information in the chart. (Nghiên cứu kĩ biểu đồ dưới đây, sau đó viết một đoạn văn khoảng 100 – 120 từ, miêu tả thông tin trong biểu đồ.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

The chart shows the distribution of world population by region. As seen from the chart, the world population is distributed unevenly. South Asia has the largest population with 32% while the Oceania is the least populated with only 2%. A bit higher than that of the Oceania are the rates of Latin America and Northern America with 8% and 6% respectively. Europe accounts for 15% of the world population and Africa is a bit lower with only 11%.

To sum up, Asia has more population than in other parts of the world.

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho thấy sự phân bố của dân số thế giới theo khu vực. Từ biểu đồ trên, dân số thế giới được phân bố không đồng đều. Đông Nam Á có dân số lớn nhất với 32% trong khi Châu Đại Dương là khu vực ít người cư trú nhất với chỉ 2%. Cao hơn số người cư trú ở Châu Đại Dương một chút là các tỉ lệ của khu vực Mỹ La tinh và Bắc Mỹ tương ứng là 8% và 6%. Châu Âu chiếm 15% tỉ lệ dân số thế giới và Châu Phi thấp hơn một chút với chỉ 11%.

Tóm lại, Châu Á có nhiều dân số hơn các châu lục khác trên Thế giới.

Đoạn văn 2:

The chart shows the distribution of world population by region. In general, it can be seen that the world's population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia and 26% in East Asia. Most countries in Asia are developing ones. People aren't often aware of the result of the population explosion. Therefore, their families are usually big ones. They can't support their children well and lead a poor life. Whereas in Europe, the population rate in 15% and 11% in Africa. Most countries in Europe are developed ones and people's living conditions are much better than those in Asia and Africa, which has most poor people in the world. In America, the population rate is 14%: 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, and 6% in Northern America, where there are many rich people. In the oceanic regions, the number of residents is much lower and the population rate is only 2%.

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho thấy sự phân bố của dân số thế giới theo khu vực. Nói chung, có thể thấy rằng dân số thế giới phân bố không đồng đều. Tỉ lệ dân số ở Châu Á là cao nhất trong 4 châu lục: 32% ở Nam Á và 26% ở Đông Nam Á. Hầu hết các nước ở Châu Á đều là nước đang phát triển. Mọi người thường không nhận thức được hậu quả của sự bùng nổ dân số. Do đó, gia đình của họ thường đông người. Họ không thể nuôi nấng con em của mình tốt và dẫn đến đói nghèo. Trong khi đó ở Châu Âu, tỉ lệ dân số là 15% và 11% ở Châu Phi. Hầu hết các nước Châu Âu đều là các nước phát triển và điều kiện sống của người dân là tốt hơn nhiều so với Châu Á và Châu Phi, nơi có các nước nghèo nhất thế giới. Ở Châu Mỹ, tỉ lệ dân số là 14%: 8% ở Mỹ La tinh, nơi mà nhiều người có mức sống rất thấp, và 6% ở Bắc Mỹ, nơi có nhiều người giàu có. Ở các khu vực Châu Đại Dương, số cư dân là thấp hơn nhiều và tỉ lệ dân số chỉ là 2%.

E. Language Focus (Trang 86-87-88-89 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Put the verbs in brackets into the correct form. Add 'll/will, or 'd/would if necessary. (Chia các động từ trong ngoặc ở dạng đúng. Thêm 'll/will, hoặc 'd/would nếu cần thiết.)

Gợi ý:

1. would drive 2. could 3. is
4. will take 5. closed 6. will come

Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form. (Chia các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

Gợi ý:

1. had been told 2. had realised
3. wouldn't have been 4. would have bought
5. had studied  
Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 10: Nature in Danger

Exercise 3. Change the following conditional sentences into reported speech. (Chuyển các câu điều kiện sau thành câu tường thuật.)

Gợi ý:

1. → The men told her he would come to see her if he had time.

2. → He asked her what she would say if someone stepped on her feet.

3. → They told me if it didn't rain, they would go out with me.

4. → The man asked the woman what she would do if she were a billionaire.

5. → The man told me if I had asked him, he would have lend me his motorbike.

6. → The man told his daughter the would be very disappointed if she didn't come.

7. → The boy told the girl he was sure they would understand if she explained the situation to them.

Post Comment