Giải bài tập Địa lý 6

Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

(trang 71 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì?

Trả lời:

  Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường, thể hiện quyền thống trị của nhà Đường đối với An Nam, nay phong cho Khúc Thừa Dụ để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường.

(trang 71 sgk Lịch Sử 6): – Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

Trả lời:

– Những việc làm của Khúc Hạo nhằm xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ.

– Cuộc sống của người Việt do người Việt tựu cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

– Những việc làm đó chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt. Nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ. Đó là bước mở đầu giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.

(trang 72 sgk Lịch Sử 6): – Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

Trả lời:

  Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích: kéo dài thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó với quân xâm lược.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

(trang 73 sgk Lịch Sử 6): – Dựa và lược đồ (SGK, trang 72), em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

Trả lời:

– Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, tháng 3 – 931, không đầy nửa năm, sau cuộc xâm lược của Nam Hán, từ Ái Châu, Dương Đình Nghệ đem quân ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

– Quân cứu viện đến, Dương Đình Nghệ chủ động đem quân ra ngoài thành tấn công, quân địch tan vỡ, tướng chỉ huy của địch Trình Bảo bị giết chết. Đạo quân cứu viện của giặc bị tiêu diệt.

– Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Bài 1: Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?

Lời giải:

* Họ Khúc đã giành độc lập lại cho đất nước:

  – Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

  – Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị cách chức, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

Xem thêm:  Cảm nhận của em về thầy cô giáo

  – Năm 906, vua Dường buộc phải phong Khúc Thừa dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

* Để củng cố chủ quyền, họ Khúc đã làm:

  – Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận cấp xã.

  – Xem xét và định lại mức thuế.

  – Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  – Lập lại sổ hộ khẩu.

Bài 2: Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Lời giải:

– Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.

– Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.

– Khẳng định nhân dân ta từ đời này sang đời khác sẽ luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ cho dân tộc khi kẻ thù kéo đến xâm lược.

Post Comment