Author: Thu Hương

Tả người lao công đang làm việc, miêu tả công nhân vệ sinh hay ngắn gọn

Tả người lao công đang làm việc, miêu tả công nhân vệ sinh hay ngắn gọn BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ NGƯỜI LAO CÔNG ĐANG LÀM VIỆC: “Những đêm đông Khi cơn dông Vừa tắt Tôi đứng trông Trên đường lạnh ngắt Chị lao công Như sắt Như đồng Đêm đông Quét rác.” Mỗi